Đóng

Hệ cao đẳng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 6510201 Tín chỉ: 88 Giới thiệu về ngành nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí là ngành then […]

15/03/2022

Quản trị mạng máy tính

Mã ngành: 6480209 Tín chỉ: 90 Kỹ năng chính được đào tạo Khai thác được các ứng dụng trên hệ […]

15/03/2022

Điện tử công nghiệp

Mã ngành: 6520225 Tín chỉ: 86 Kỹ năng chính được đào tạo Đọc các bản vẽ thiết kế, lập kế […]

15/03/2022

Tự động hóa công nghiệp

Mã ngành: 6520264 Tín chỉ: 86 Mô tả nghề Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh […]

15/03/2022